Vietnam War Vietnamese machine woven (silk), 2nd generation, Luc Luong Dac Biet (LLDB) patch

Vietnam War 2nd Generation Luc Luong Dac Biet (LLDB) Patch

$200.00Price

    E V E R Y T H I N G   W E   S E L L   I S   G U A R A N T E E D   T O   B E   A U T H E N T I C